Bài viết 12 Tư Sản Dân Quyền Cách Mạng Và Thổ địa Cách Mạng Là Gì hay nhất

Hình ảnh [CHUẨN NHẤT] Thổ địa cách mạng là gì?

[CHUẨN NHẤT] Thổ địa Cách Mạng Là Gì?

Lời giải chính xác, dễ hiểu nhất cho câu hỏi "Thổ địa cách mạng là gì?" cùng với kiến thức tham khảo về Cương lĩnh chính trị của Đảng chi tiết nhất.
Xem thêm

Tư Sản Dân Quyền Cách Mạng Và Thổ địa Cách Mạng được Hiểu Là

Sau thời gian học tập nghỉ ngơi Liên Xô, đồng chí Trần Prúc được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động ...


Chánh Cương Vắn Tắt Và Thành Tựu Của Đảng Qua Hơn 9 Thập Niên Phát Triển

(Thanhuytphcm.vn) - Chánh cương vắn tắt của Đảng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được hội nghị thành lập Ðảng thảo luận, thông qua (tháng 2/1930). Đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có nội dung ngắn gọn, với 282 chữ, xác định các giai đoạn, đối tượng và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.


Sự Hình Thành, Phát Triển, Hoàn Thiện đường Lối Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Thời Kỳ 1930-1945 ​

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thắng lợi vĩ đại, là mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam, gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình


Luận Cương Chính Trị Tháng 10/1930 - Những Giá Trị Lịch Sử (*)

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 là sản phẩm của trí tuệ tập thể Ban Chấp hành Trung ương, nhưng trước hết thuộc về đồng chí Trần Phú, người được vinh dự dự thảo.


Những Sáng Tạo Của Hồ Chí Minh Trong Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cách đây tròn 90 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930). Từ đây, cách mạng Việt Nam có một đảng cách mạng chân chính dẫn đường cho toàn dân đứng lên đánh đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến đem lại độc lập cho dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên những chiến công oanh liệt của thế kỷ XX.


Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền ở Việt Nam

ND - Lịch sử của quốc gia, dân tộc Việt Nam đã tạo ra một nguồn giá trị văn hóa tư tưởng vô cùng quý báu, trong ...


Thổ địa Cách Mạng đặt Trong Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền

Câu 412067: Trong Luận cương chính trị 10/1930 xác định, “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân ...